Nabízené dotace

Nová kotlíková dotace Ministerstva životního prostředí, vyhlášená výzvou na výměnu zastaralých kotlů v domácnostech za nové, má za cíl zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Kotlíková dotace MŽP má za cíl vyměnit 80 tisíc starých kotlů s ručním přikládáním, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší v ČR, za nové nízkoemisní zdroje.

Kotlíková dotace na výměnu starých kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci podpory kotlíková dotace z OPŽP 2014–2020. V gesci krajů pak bude kotlíková dotace přidělována konečným uživatelům – fyzickým osobám.

Žadatel – oprávněným žadatelem kotlíkové dotace je fyzická osoba, která má ve vlastnictví/spoluvlastnictví rodinný dům určený pro bydlení nebo bytový dům o maximálním počtu 3 bytových jednotek, ve kterém bude provedena výměna zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním.

Rodinný dům – pro možnost čerpání kotlíkové dotace musí být tento dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním. Pro možné čerpání kotlíkové dotace musí dům splňovat třídu „C” nebo vyšší z hlediska klasifikace energetické náročnosti budovy nebo majitel zároveň požádal o realizaci opatření v rámci NZU nebo budou provedeny „mikro” energetická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti domu.

Kotlíková dotace bude konečným uživatelům poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném programovém dokumentu OPŽP 2014–2020, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ekodesign). Výčet podporovaných zařízení, na které může být kotlíková dotace uplatněna, je uveden v seznamu výrobků a technologií vedeném Státním fondem životního prostředí ČR.

Kotlíková dotace se bude týkat výměny starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • za kotel na pevná paliva
 • za tepelné čerpadlo
 • za plynový kondenzační kotel
 • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody
 • „mikro” energetická opatření

pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam těchto lokalit)

Kotlíková dotace uznává tyto náklad 

 • Zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Nová otopná soustava
 • Rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • Služby energetického specialisty
 • Projektová dokumentace – zpracování průkazu PENB
 •  

Povinné doklady k podání žádosti o kotlíkové dotace

Žádost o poskytnutí dotace – každý kraj bude mít svoji vlastní vzorovou žádost o kotlíkové dotace. Tyto žádosti budou zveřejňovány postupně podle výzev kotlíkové dotace jednotlivých krajů na internetových stránkách krajských úřadů. Základní vzor žádosti ke stažení

Mezi základní dokumenty požadované k podání žádosti o kotlíkové dotace budou patřit:

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splněni požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C” – úsporná pro ukazatel celkově dodané energie nebo celkově primární neobnovitelné energie anebo průměrného součinitele prostupu tepla. (povinnou přílohou je pouze, pokud se jím prokazuje splnění energetické třídy „C” anebo vyšší). Vzor průkazu energetické náročnosti ke stažení

PENB lze nahradit Rozhodnutím o poskytnutí dotace nebo Žádostí z programu Nova zelena úsporám prokazující realizaci (v případě žádosti i budoucí) opatřeni vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. (Povinnou přílohou pouze pokud nebude doložen průkaz energetické náročnosti – viz výše nebo pokud nebude realizováno „mikro” energetické opatření.)

Fotodokumentace stávajícího (vyměňovaného) kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (včetně štítku s uvedením typu a výkonu kotle, pokud na kotli je) napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu či palivech. Vzorová fotodokumentace ke stažení

Fotodokumentace odstranění vyměňovaného (starého) kotle (doporučujeme nafotit jak samotný odpojený kotel, tak místo (kotelnu), kde byl tento kotel umístěn, bez tohoto kotle – bude později upřesněno ze strany MŽP). Tuto fotodokumentaci bude možno doložit až s dalšími doklady v rámci vyúčtování dílčího projektu – výměny kotle, nikoli tedy v rámci žádosti o kotlíkovou dotaci). Vzorová fotodokumentace ke stažení

Fotodokumentace nově instalovaného kotle (nového zdroje vytápění), jeho napojení na otopnou soustavu a na komínové těleso (tuto fotodokumentaci bude možno doložit až s dalšími doklady v rámci vyúčtování dílčího projektu – výměny kotle, nikoli tedy v rámci žádosti o kotlíkovou dotaci).

Fotodokumentace úspěšně provedených tzv. „mikro” energetického opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti rodinného domu, (např. fotodokumentace zateplení před jeho zakrytím a po zakrytí a také z průběhu prováděných prací, fotografie rodinného domu se starými a novými okny a také z průběhu prováděných prací, apod.), je-li to relevantní. (tuto fotodokumentaci bude možno doložit až s dalšími doklady v rámci vyúčtování dílčího projektu – výměny kotle, nikoli tedy v rámci žádosti o kotlíkovou dotaci)

Současně bude nezbytné prokázat likvidaci vyměňovaného kotle na pevná paliva doložením Potvrzení o likvidaci starého kotle. Doklad o ekologické likvidaci může potvrdit výkupna kovů či sběrný dvůr. Formulář Potvrzení o likvidaci starého kotle bude uveřejněn ihned po schválení jeho podoby ze strany Ministerstva životního prostředí.

Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více, s čerpáním kotlíkové dotace. Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření („mikro” energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu. Písemný souhlas spoluvlastníků domu ke stažení a Písemný souhlas spoluvlastníků bytové jednotky

Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů. Písemný souhlas druhého z manželů ke stažení

Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází, pro kotlíkové dotace. Písemný souhlas druhého vlastníka pozemku

Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory v rámci kotlíkové dotace.

Máte dotaz?

Ať už se jedná o výpočet kompletní přestavby koupelny ve starém jádru bytu. Cenová kalkulace průmyslové kotelny na míru, včetně ceny montáže a servisu.

Přejít nahoru